Lovište

Državno lovište - uzgajalište divljači broj IV/15 - "Draganići" ustanovljeno je 2010 g. Prije toga lovištem je gospodario poslovni subjekt Ribarski Centar d.o.o. koji je završio svoje poslovanje u stečaju u studenom 2007. godine. Danas lovištem gospodari koncesionar trgovačko društvo Ribnjaci Kupa d.o.o., Mrzljaki 108, 47201 Draganići.

Uzgajalište se nalazi u Karlovačkoj županiji u njenom sjevernom djelu u Općini Draganić sa sjedištem u mjestu Mrzljaki. Dio je šireg područja Pokupskog bazena u kojem se nalazi nekoliko sličnih uzgajališta-ribnjaka. Smješteno je u trokutu autoceste Zagreb-Karlovac i kanala Kupa-Kupa. Samo uzgajalište okruženo je prirodnim šumskim ekosustavom sa sjevera, zapada i istoka, što je prostor državnih šuma G.J. Draganički lugovi kojima gospodari Šumarija Draganići, te sa zapadne strane autocestom A1.

Uzgajalište divljači je nizinskog tipa gdje od ukupne površine od 424 ha na vodene površine otpada 375 ha.

U lovištu "Draganić" znatnu površinu zauzimaju kanali obrasli prirodnim šašem i trskom, što predstavlja idealno stanište za pernatu divljač, naročito za ptice močvarice. Zahvaljujući spomenutom, imamo bogatu populaciju divljih pataka i crnih liski.

Državno lovište - uzgajalište divljači je tehnički opremljeno, te unutar uzgajališta postoji upravna zgrada s pomoćnim objektima kao i objekt sa 6 apartmana namjenjenim lovcima. Osigurani su i čamci potrebni za aktivnosti na ribnjaku, prijevoz lovaca do udićkih zaklonica, te nasipi koji se redovito kose i služe kao putevi.


Divlja patka
(Anas platyrhynchos)

Najčešća je i najraširenija europska patka plivačica, također najveća i najteža. Veličine je oko 58 cm, a teži od 850 do 1400 grama, raspon raširenih krila je oko 90 cm. Mužjak i ženka se razlikuju, a mužjak ima prepoznatljivo zeleno-plavo perje na glavi i vratu. Živi uz bare, jezera, rijeke, gradske kanale, umjetna jezerca u parkovima itd. Nije pretjerano plašljiva pa se često približava čovjeku. Hrani se vodenim biljem, ali i raznim vodenim životinjicama, ribama i žabama. Može doživjeti 5 do 15 godina.

Raznovrsna je u izboru podloge za gniježđenje, ali bira skrivena mjesta. Nese 9 do 13 jaja, a za mladunce se brine ženka. Mužjaci se okupljaju u jata prije ljetnog mitarenja. Ženka ima glasan kokodakajući zov, a mužjak tiho "vepp". U letu se prepoznaje veličinom, čvrstim tijelom, blago zaobljenim krilima i srednje brzim zamasima krila. Za vrstu je tipično zviždanje krila u letu. Divlja patka je naša stanarica, ali se zimi skiće za područjima s dovoljno hrane.

Lov na patke, najčešće gluhare, veoma je popularan, pogotovo kod talijanskih lovaca. Patke se love dočekom na preletu, prije i poslije zalaska sunca, kad napuštaju vode i lete u unutrašnjost kopna tražeći hranu. S obzirom na visinu leta, koriste se jači čokovi i krupnija sačma (3,0 - 3,5 mm), maksimalna udaljenost pucanja je 40 m. Lov na patke dozvoljen je u periodu od od 1. rujna do 31. siječnja.


Crna liska
(Fulica atra)

Red: ždralovke

Ovdje spadaju porodice ždralova i droplje koje kod nas dolaze kao selice, ali su trajno zaštićene. U red ždralovki spada porodica vodene koke, čije je tijelo prilagođeno životu u vodi, a da među prstima nemaju plivajuću kožicu.

Crna liska živi u našim krajevima uz jezera i močvare, te starače većih površina. Crne je boje, sa karakterističnom bijelom rožastom lisom na čelu više kljuna. Selica je. Leže se u maju. Gnijezdo pravi od šaša u trski, a često pluta u obliku ostrvca. Snese 12 jaja, na kojima sjedi oko 21 dan. Hrani se vodenim biljem, crvima, glistama, puževima i manjim ribama. Meso joj miriše na ribu.

Dobro pliva i gnjura, ali slabije leti. Ranjena se zagnjuri, uhvati za korijenje ili vodeno bilje, pa tako i ugine, ali ne izlazi na površinu. Crne su liske brojni stanovnici biljkama bogato obraslih voda poput ribnjaka, starih rukavaca i drugih bara. Međutim, ove ptice ujedno imaju i veliki broj neprijatelja. Najčešće na njih vrebaju različite vrste ptica grabljivica, poput crnkaste lunje, Milvus migrans. Eje močvarice pak pljačkaju leglo jer se u proljeće hrane jajima najrazličitijih ptica močvarica. Zbog svega toga liske imaju veliko leglo u kojem se često nalazi više od deset jaja.


Opći uvjeti i cjenik

Odstrel divljači plaća se prema ovom cjeniku. Za odstreljenu divljač izdaje se odstrelni list.

Za ranjenu nepronađenu divljač plaća se 50% vrijednosti trofeja koju je procijenio stručni pratioc i 50% vrijednosti divljačine, prosječne težine te vrste iz lovišta gdje je divljač ranjena, pod uvjetom da je u traženju korišten pas ispitan na krvnom tragu. Ako se ranjena divljač pronađe, lovac plaća razliku do stvarne cijene odstreljenog trofeja.

Na sve cijene iz cijenika obračunava se porez na dodanu vrijednost (PDV). Lov i ostale lovne usluge plaćaju se nakon lova u lovištu gotovinom ili čekom ako nije drugačije dogovoreno ugovorom prije lova.


Sitna divljač + divljačina

vrsta divljači Patka liska
12 10
  • za lov pataka i šljuka mogu se prodati lovni dani
  • za prodaju lovnih revira za lov pataka, šljuka i ostalog vrši se javnim nadmetanjem za 1 lovnu godinu, a odnosi se reguliraju posebnim ugovorom
  • u lovištima u kojima ima pretežno sitna divljač, može se prodati cijela kvota divljači prema planu odstrela za tu lovnu godinu obračunato po važećem cjeniku, kao i godišnji odstrel za cijelo lovište


Smještaj

Apartmani „Kormorani & co.“ se mogu unajmiti za vikend uz prethodnu najavu. Postoji 6 apartmana i mogu se unajmiti po cijeni 100 EUR/ dnevno. U cijenu je uključen i doručak.


povratak na vrh